Manuela Hofer

Click here to edit subtitle

Manuela's Soul Blog

I asked Deepak...

Posted by manuelahofer on March 25, 2012 at 2:15 AM


Deepak Chopra has a website where he answers questions through videos on Vyou.

I asked him "Why do we dream?" and here's what he said:


http://vyou.com/a/1165513

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

24 Comments

Reply RupertGek
5:34 AM on July 7, 2020 
ЭÑ?о пÑ?оÑ?Ñ?о беÑ?подобнаÑ? Ñ?ема :)

---
жÑ?Ñ? Ñ?Ñ?пеÑ? Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? Ñ?иÑ?а, Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? fifa или оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? ea sports Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? fifa
Reply Unrefly
3:40 AM on June 10, 2020 
Cialis Lilly Icos Precio https://cheapcialisir.com/ - Cialis Vendita Kamagra 150mg Cialis Buy Cialis Best Review
Reply pinupcasinoone
12:07 AM on June 7, 2020 
Ð?обÑ?о пожаловаÑ?Ñ? в онлайн казино Ð?ин Ð?п! Ð?гÑ?айÑ?е в лÑ?бимÑ?е игÑ?Ñ?, вÑ?игÑ?Ñ?вайÑ?е денÑ?ги, полÑ?Ñ?айÑ?е бонÑ?Ñ?Ñ?!
Reply ZacharyBob
5:11 AM on May 14, 2020 
fingernail fungus remedies note.com/rivotril/n/n5aab08fd3fc6 remedy tool wikipedia
Reply Frankgag
2:40 AM on May 8, 2020 
Reply VasVend
12:50 PM on May 2, 2020 
Priligy Modo De Uso https://abuycialisb.com/# - Cialis Cout Du Cialis Cialis My Escrow Drugs
Reply youtubemp3F107
3:42 AM on May 2, 2020 
Hi there, just came across your website, really appreciate your works!
Would like to post some useful free website, hope you like it.
Youtube Converter
y2mate
Youtube video downloader
Youtube to mp3 downloader
MP3 DönüÅ?türücü
makemkv reviews and alternative.
Youtube to mp4
redfox reviews and alternative.
Reply nordqlfz
7:41 AM on April 30, 2020 
levitra generika wirkung http://levitrao.com/ levitra generic name levitra 10 mg kaufen ohne rezept levitra 40
Reply VasVend
10:26 AM on April 28, 2020 
Propecia En Espana https://buycialisuss.com/# - cialis coupon Cost Zithromax cialis generic timeline Levitra Suisse
Reply Mocnug
7:51 PM on April 27, 2020 
Direct Generic Progesterone For Sale Tablet No Doctors Consult brand cialis online Prezzo Del Cialis Cialis Priligy Costo En Venezuela
Reply Keepvid306v
12:20 AM on April 25, 2020 
Hello there, I would like to introduce some handy online toos which might help, thanks!
The Best YouTube to mp3 converter
The Best YouTube to mp3 online for free.
youtube converter
YouTube MP3
JPG PDF å¤?æ??
Bestyoutubetomp3 online tools for APAC visitors.
anydvd crack version and reviews.
Support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4
Reply uxvycnsn
10:20 AM on April 23, 2020 
levitra daily dose levitra ohne rezept wikipedia levitra viagra where can i buy levitra online do you need a prescription for levitra in canada
Reply Keepvid478c
1:54 AM on April 9, 2020 
Hi fellows, just came across your wonderful website and would like to share some free userful websites.
The Best free online Conversor mp3 tools.
New youtube converter website.
The Best and stable YouTube video Downloader
New youtube to mp3 website.
Reply labedroombit
11:09 PM on April 7, 2020 
5 piece bedroom set
Have a desire refresh your? Check out the innovations of goods home from current collection, in which present as furniture with racy floral patterns and coloring and goods with graceful texture finish metallic. Poof for the garden is undoubtedly necessary attribute of each housing. In the presented store online today you can buy reliable furniture for garden and home. Specialized International Enterprise will deliver in SENCHURI CITY client absolutely all furniture at desired time days.Price lists, which offers internet shop office furniture WILSHIRE delight each visitor.Again relatively low tariff causes few questions in a relationship high quality products. The catalog which filled with diverse items furniture represents only first-class factory products.
Reply Xusaver
1:28 PM on April 7, 2020 
Hello manuelahofer.com xanax 2mg side effects of xanaxxanax vs ativan
Reply seofum
4:48 PM on April 6, 2020 
Ð?Ñ? помогаем наÑ?аÑ?Ñ? лиÑ?ное дело online, коÑ?оÑ?Ñ?й подклÑ?Ñ?аеÑ? в Ñ?ебÑ? взаимооÑ?ноÑ?ениÑ? Ñ? клиенÑ?ами и наÑ?Ñ?Ñ?ойкÑ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ов, пÑ?одвижение, Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?егиÑ?, повÑ?Ñ?ение Ñ?знаваемоÑ?Ñ?и бÑ?енда, Ñ?екламÑ?, иÑ?Ñ?ледование Ñ?Ñ?нка, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ? обÑ?единÑ?ли он-лайн-компаниÑ? Ñ? оÑ?лайн-Ñ?Ñ?лÑ?гами. Ð?олее 300 Ñ?иÑ?м коопеÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? наÑ?ей Ñ?иÑ?мой. СоÑ?Ñ?Ñ?дники наÑ?ей компании пÑ?оводÑ?Ñ?: ФоÑ?миÑ?ование гипеÑ?Ñ?екÑ?Ñ?овÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?лок. Google пÑ?идаеÑ? наиболÑ?Ñ?ее важноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айÑ?ам Ñ? вÑ?евозможнÑ?ми Ñ?Ñ?Ñ?лками на ниÑ?. Ð?онÑ?енÑ?. СÑ?абилÑ?ное напиÑ?ание нового конÑ?енÑ?а даеÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? занимаÑ?Ñ? более вÑ?Ñ?окие позиÑ?ии, даваÑ? поиÑ?ковÑ?м боÑ?ам намного болÑ?Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ? в Ñ?елÑ?Ñ? индекÑ?иÑ?ованиÑ?, а гоÑ?Ñ?Ñ?м Ñ?айÑ?а - болÑ?Ñ?е Ñ?акÑ?оÑ?ов длÑ? пеÑ?еÑ?ода на ваÑ? лиÑ?нÑ?й Ñ?айÑ?. Ð?пÑ?имизаÑ?иÑ? наполнениÑ?. Ð?оÑ?ле полÑ?Ñ?ениÑ? Ñ?пиÑ?ка Ñ?елевÑ?Ñ? клÑ?Ñ?евÑ?Ñ? Ñ?лов опÑ?имизиÑ?Ñ?ем Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ? бÑ?дÑ?Ñ?его web-Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?конÑ?енÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вокÑ?Ñ?г Ñ?обÑ?аннÑ?Ñ? опÑ?еделений. Ð?оиÑ?коваÑ? опÑ?имизаÑ?иÑ?(Seo): иÑ?полÑ?зÑ?ем адапÑ?ивнÑ?й дизайн и Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ованнÑ?е даннÑ?е,каÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айÑ?а,Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айÑ?а, длÑ? Ñ?ого Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? ваÑ? Ñ?ейÑ?инг. Ð?окалÑ?ное СÐ?Ð?. РазбоÑ? клÑ?Ñ?евÑ?Ñ? Ñ?лов. Ð?пÑ?еделÑ?ем главнÑ?е опÑ?еделениÑ? и оÑ?новнÑ?е Ñ?лова, коÑ?оÑ?Ñ?е ваÑ?а Ñ?обÑ?Ñ?веннаÑ? оÑ?новнаÑ? инÑ?еÑ?неÑ?-аÑ?диÑ?оÑ?иÑ? пÑ?именÑ?еÑ? Ñ? Ñ?елÑ?Ñ? поиÑ?ка Ñ?Ñ?лÑ?г, пÑ?одÑ?кÑ?ов и Ñ?ем, обÑ?единеннÑ?Ñ? Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?ей инÑ?еÑ?неÑ? компанией.

6]РаÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ка Ñ?айÑ?а в одеÑ?Ñ?е


Ð?а даннÑ?й моменÑ? Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?дники наÑ?ей Ñ?иÑ?мÑ? неÑ?омненно помогли болÑ?Ñ?енÑ?Ñ?вÑ? Ñ?иÑ?мам в Ñ?акиÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? как: инÑ?оÑ?маÑ?ионнÑ?е Ñ?еÑ?нологии бÑ?Ñ?оваÑ? Ñ?еÑ?ника мебелÑ?, компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн-банкинг недвижимоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?изм и оÑ?дÑ?Ñ? Ñ?озниÑ?наÑ? Ñ?оÑ?говлÑ?. Ð?аÑ?им пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалам Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?велиÑ?иÑ?Ñ? иÑ? Ñ?Ñ?аÑ?ик, пÑ?одажи, Ñ?еоÑ?ганизоваÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?вÑ?зÑ?. Ð?Ñ?иглаÑ?аем вÑ?еÑ? ваÑ? к Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?дниÑ?еÑ?Ñ?вÑ? Ñ? наÑ?ей Ñ?иÑ?мой. Ð?Ñ? пÑ?одвинем ваÑ? web-Ñ?айÑ? в лидеÑ?Ñ? ЯндекÑ? и гÑ?гл.
Reply Keepvid708f
1:47 AM on April 5, 2020 
Hello my friends, I would like to share a easy to use online tool.
The Best YouTube to mp3 downloader
The Best YouTube downloader online for free.
youtube converter
YouTube to mp3
JPG PDF å¤?æ??
Bestyoutubetomp3 online tools for APAC visitors.
Support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4
MP3 is mainly for audio files, whereas MP4 is for multiple digital files. If you want to listen to music only, a tool that converts YouTube to MP3 is your choice. If you have enough space on your devices, you can download YouTube videos in MP4 format so that you can enjoy both music and videos. No matter which one you need, this tool is a good choice. You can download videos here and convert YouTube to MP3 to only enjoy the audio. This free online solution to YouTube download can assist you to download YouTube to MP3 and MP4. How to download from YouTube? Just give this tool a try.
Reply BrianFat
10:03 PM on April 1, 2020 
koi cbd oil hebery free cbd oil cbd legal in virginia
commerically sold cbd massage with cbd oil eugene or marijauna cbd level for pain
cbd kush vape oil in oregon cbd topical ointment cannabis cbd

where to buy cbd beer minneapolis cbd prices at cvs b+ cbd
cbd sickness cbd oil pancreatitis cbd oil for pain dosage
cbd free shipping code vitalife cbd oil strongest cbd cream
Reply getusawem
12:10 AM on March 26, 2020 
manuelahofer.com all xanax picturespepcid potentiate xanax xanax 1mg bar taking xanax and drinking alcoholgreen xanax bars s 902
Reply Williamhof
4:48 AM on March 24, 2020 
http://lomazy.eu/ MoobiabibGow